دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی نفت
معرفی

مشخصات فردی

نام : مستانه   حاجی پور شیرازی فرد

پست الکترونیکی : m.hajipour@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی نفت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست گروه رشته مهندسی فرآوری گاز و مهندسی نفت(کارشناسی)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

مستانه حاجی پور

محل خدمت:   دانشکده مهندسی نفت

مرتبه علمی : استادیار

^